مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری خلیل آباد

مناقصات آبرسانی خلیل آباد و طرح های آبیاری خلیل آباد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری خلیل آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام