مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری خرمدره

مناقصات آبرسانی خرمدره و طرح های آبیاری خرمدره و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری خرمدره

مناقصات لوله کانال تلگرام