مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری جغتای

مناقصات آبرسانی جغتای و طرح های آبیاری جغتای و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری جغتای

مناقصات لوله کانال تلگرام