مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری بهار

مناقصات آبرسانی بهار و طرح های آبیاری بهار و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری بهار

مناقصات لوله کانال تلگرام