مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری بستان آباد

مناقصات آبرسانی بستان آباد و طرح های آبیاری بستان آباد و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری بستان آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام