مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری باشت

مناقصات آبرسانی باشت و طرح های آبیاری باشت و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری باشت

مناقصات لوله کانال تلگرام