مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری باخرز

مناقصات آبرسانی باخرز و طرح های آبیاری باخرز و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری باخرز

مناقصات لوله کانال تلگرام