مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری ایجرود

مناقصات آبرسانی ایجرود و طرح های آبیاری ایجرود و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری ایجرود

مناقصات لوله کانال تلگرام