مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری امیدیه

مناقصات آبرسانی امیدیه و طرح های آبیاری امیدیه و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری امیدیه

مناقصات لوله کانال تلگرام