مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری ارزوئیه

مناقصات آبرسانی ارزوئیه و طرح های آبیاری ارزوئیه و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری ارزوئیه

مناقصات لوله کانال تلگرام